Thông báo: Máy Chủ Hồi Sinh Open 09/03/2018 . PMMM Hổ Trợ https://www.facebook.com/MUPHUCLONG/
Cục Xì Lầu Ông Bê Lắp đã vào Chatbox.
Hệ thống Đã tự động xóa chatbox.